This portion of the Simon Kenton trail utilizes an on street bicycle lane along Washington Street. The bicycle lane is approximately .2 miles.